สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      ตำบลเก่าขาม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่อำเภอน้ำยืน โดยมีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านสุขวัฒนา ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 2171 เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ          ติดเขต ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้              ติดเขต ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก   ติดเขต ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก     ติดเขต ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่และการปกครอง

      ตำบลเก่าขาม มีพื้นที่รวมประมาณ 74.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,675 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลเก่าขาม 13 หมู่บ้าน มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 7,453 คน เป็นชาย 3,724 คน และหญิง 3,729 คน มีครัวเรือน จำนวน 2,534 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 เก่าขาม
2 สุขวัฒนา
3 สุขสมบูรณ์
4 คำกลาง
5 โนนสูง
6 หนองทัพ
7 ศรีทอง
8 หนองเต็ง
9 รุ่งพัฒนา
10 บุคำ
11 เก่าขามใหม่พัฒนา
12 โนนน้อย
13 หนองปลาดุก

สภาพภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่ตำบลเก่าขามโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

แหล่งน้ำ

      ภายในพื้นที่ตำบล มีลำห้วยสายสำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยแก้ว ลำห้วยดินดำ ลำห้วยกอก ลำห้วยมะนาว ลำห้วยกืก

สภาพสังคม

      ประชาชนภายในตำบลเก่าขาม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างเหนี่ยวแน่น ปัจจุบันภายในตำบลมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง วัดและสำนักสงฆ์ 10 แห่ง โรงเรียนระดับประถม 4 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      สภาพทางเศรษฐกิจหลักของตำบลเก่าขาม ได้แก่ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

การคมนาคมและขนส่ง

 1. สภาพถนนปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม สามารถติดต่อระหว่างชุมชน ได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ คือ ทางหลวงชนบท 2171

การสาธารณูปโภค

 1. การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานศึกษา 8 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเก่าขาม , โรงเรียนหนองทัพ , โรงเรียนคำกลาง , โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่าขาม, ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองทัพ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำกลาง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสูง
 2. การสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. การก่อตั้งบ้านเรือนของประชากร ส่วนใหญ่มีลักษณะเกาะกลุ่มรวมตัวเป็นชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มหมู่บ้าน รวม 13 หมู่บ้านทั่วพื้นที่ตำบล

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

      การให้บริการ ปัจจุบันภายในตำบลเก่าขาม มีการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนี้ คือ

 1. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ลำห้วย สระน้ำ และหนองน้ำ
 2. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำฝน บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล และประปาหมู่บ้าน
 3. สถานบริการชุมชน ส่วนใหญ่มีวัด และโรงเรียนเป็นสถานบริการหลักของชุมชน ส่วนสถานบริการอื่น ๆ มีเพียงหอกระจายข่าวและศาลาประชาคมเป็นหลัก
 4. ที่ทิ้งและที่กำจัดขยะ ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้แต่ละครัวเรือนรวบรวมและกำจัดขยะกันเอง

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ