ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

       วันที่ 12 เมษายน 2566  นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ นอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญคือการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และการแสดงบนเวที ณ วัดบ้านเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

[ 13-04-2566 ] Hits:34

พิธีมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย

       วันที่ 31 มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่าขาม โดยมีนายชาตรี๊  ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธาน และมีนางสาวนิตยตา  ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ เป็นผู้มอบวุฒิบัติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ไดัเพิ่มทักษะและพัฒนาการอีกขั้นในการก้าวเข้าสู่ระดับปฐมวัยโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป

[ 31-03-2566 ] Hits:34

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

       วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเก่าขามจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าขาม, โรงเรียนบ้านคำกลาง, โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านหนองทัพ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม

[ 20-02-2566 ] Hits:35

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์

       กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะผู้บริหาร นำโดยนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีในองค์กร แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติหน้าที่  

[ 20-12-2565 ] Hits:52

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ