กองคลัง

นางสาวจินตะนา พันจันลา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0627823541

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจรูญรัตน์ ประทาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวภาวินี วิเลปะนะ

นักวิชาการคลัง

นางสาวจิตราภรณ์ น้อยวังคลัง

นักวิชาการพัสดุ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนิตยา เชื้ออ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพิน พรอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสุริยะ กองกูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมะลิสอน หวังสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุวดี สักกะโส

คนงานทั่วไป

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ