กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 064-8366496

พนักงานส่วนตำบล

นายธีรพันธุ์ ทองสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข้าราชการครู

นายศักดิ์พยัคฆ์ แก่นอินทร์

ครูชำนาญการ
หัวหน้า ศพด. วัดบ้านเก่าขาม

นางจิรดา ดอกจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า ศพด. บ้านคำกลาง

นางสาวสมจิต สมแสวง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า ศพด. วัดบ้านโนนสูง

นางสาวนิศากร มะลิหอม

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า ศพด. บ้านหนองทัพ

นายนาวา สิริษา

ครูชำนาญการ

นางคำกอง ประทาน

ครูชำนาญการ

นางปราณี ไพวัน

ครูชำนาญการ

นางเกตยา สิงห์สู่

ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศุภกิตติ์ อินทะมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางสาวสาวิตรี โสจิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางฉวีวรรณ กิ่งมาลา

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางศศิมาภรณ์ สารีที

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสุวรรณ์ คำไส

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวกมลพรรณ อ่างมณี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวปวีณา ดอกจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวศิรานี มะลิหอม

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


นางสาวชลธิชา โคตธารินทร์

จ้างเหมาบริการ


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ