สำนักปลัด

นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-9330788

พนักงานส่วนตำบล

จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกเมืองมนต์ ทุมมากร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนุชรี วิจิตรพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายวรรธนชัย งามแสง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายโอภาส เสนานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพิกุล สิมมา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดารวดี กองแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวบุษยา ศิริษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ กล่ำพุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจริญรัฐ โพธิทัดย์

คนงาน

นายวัชรพงษ์ แจ่มใส

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นางสาวอภิญญา เสนานนท์

คนงาน

นายพีรพล ภาชะรัตน์

คนงาน

นายวัฒนา สุขลา

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายพิชิต ธนจุฬานนท์

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายนพพร เวชกุล

คนงาน

นางเก้า มาลัย

แม่บ้าน

นายสุทธิรักษ์ พลศรี

จ้างเหมาบริการ

นายภูวนัย บุประเสริฐ

จ้างเหมาบริการ

นายทวิช วิสาร

คนสวน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ