คณะผู้บริหาร

นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-6353436

นายบุญสูง มุทาพร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 083-3864226

นายปรีชา จันทร์ประชู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-0982453

นายวิชัย สาแก้ว

เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-2838345

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ