หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 083-6749595

นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 083-6749595

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-9330788


นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 064-8366496

นางสาวจินตะนา พันจันลา

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0627823541นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 064-8366496

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ