Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

ข่าวกิจกรรม

            โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

      เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

 

      โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2563

      ”เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อายุยืนนาน โรคภัยไม่เบียดเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ