ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยท่านนายกชาตรี๊ ศรีวิชาฐา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมูบ้านและคณะครูในเขตพื้นที่ตำบลเก่าขาม ร่วมทำการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมประกอบแสงสีเสียง ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีร้อยโทประมง โม่งประณีต หัวหน้าชุดวิทยากรขุนศึก 62 กองทัพบกค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับจ่าสิบเอกวัฒนชัย อ่อนจิ๋ว และสิบเอกจักกราวุธ กมลเพชร เป็นวิทยากร

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโนนน้อยเจริญธรรม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฯโดย นายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับราชการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

22 พฤษจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวิทยากรจาก รพ.น้ำยืน มาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้น และ Basic CPR รวมทั้ง จนท.ตำรวจ จาก สภ.น้ำยืน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในงานด้านจราจรในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับคณะคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฯโดย นายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพทักษะ ให้แก่ จนท.ประจำศูนย์ อปพร. และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณะภัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับคณะคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดบ้านหนองทัพ - ศรีทอง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฯโดย นายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อสร้างความสามัคดีให้เกิดขึ้นในองค์กรสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ในการที่จะนำพาองค์กรสู่การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันทำความดีที่แสดงออกถึงการทำสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว การเสริมสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 4 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฯโดย นายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและการเคารพสิทธิของตนเอง และ ผู้อื่น

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เข้าร่วมโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ้านเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการฯโดย นายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีความสุข ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การสื่อสารทำความเข้าในบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างมีความสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายการุณ พลอยวิจิตร ประธานคณะกรรมการศูนย์อปพร.จันทบุรี นายเกริกขจร ชัยชาญ นายกสมาคมอปพร.จันทบุรี พร้อมกับสมาชิกอปพร.และเจ้าหน้าที่อบจ.จันทบุรี รวม 215 คน มีนายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์ และนายพีรพล ภาชะรัตน์ เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม รวม 68 คน ร่วมประชุมเพื่อการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีและได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy!) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับนางสาวกมลรัตน์ ปัตถาสาย สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอน้ำยืน นายจุฬชาติ พลราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยมีวาระสำคัญเร่งด่วน ดังนี้ 4.1 พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานพัฒนาภูมิภาคเอเชีย นำโดย Mr.Steven G.Olive ผู้อำนวยการศูนย์พร้อมคณะรวม 8 ท่าน ในการมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหักับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์กรหนึ่งในสามของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดัรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มอบหมายให้นายปรีชา จันทร์ประชู รองนายกเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามกล่าวรายงานโครงการ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนและคณะครูรู้จักการป้องกันเด็กจมน้ำและระงับอัคคีภัยในสถนศคกษาเบื้อวต้น ขอขอบคุณพันจ่าเอกวุฒิชัย ป้องคำลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บุเปือย นายเอกลักษณ์ ยอดผา ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.สีวิเชียร นายวรรธนชัย งามแสง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เก่าขาม พร้อมคณะ วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายบุญสูง มุทาพร รองนายก นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้าง พร้อมใจร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืนและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อมอบหมายงานในการเตรียมความพร้อมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.(หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์) และโครงการอำเภอยิ้มบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่โรงเรียนบ้านคำกลาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นตันไป

3 ธันวาคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่ตำบลเก่าขาม เยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง ที่นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานให้กับหลายๆ หน่วยงาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในตำบลเก่าขาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โดยสอนการทำข้าวห่อสาหร่ายเพื่อฝึกฝนจนเกิดความชำนาญนำไปสู่อาชีพเสริมและสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวเพิ่มยิ่งขึ้น มีนางจิตรา กิ่งสันเท๊ยะ ครูการศึกษานอกโรงเรียนตำบลบุเปือย เป็นวิทยากร

8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มอบหมายให้นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครรักษ์โลกเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน มีนายชยกร ตั้งยิ่งยง ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืนเป็นวิทยากร

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โดยมี นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดกล่าวรายงานโครงการ มีนักเรียนโครงการผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน โดยมีอาจารย์วรินทร สุธรรมซาว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นเป็นวิทยากร

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรงานบริหารพัสดุเบื้องต้นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อให้รู้แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเบื้องต้น โดยมีนางทิพวรรณ เกตุศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ