การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2565 15:38

   นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปี 2565 โดยการมอบนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี ยึดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Media

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ