รับคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2567 11:38

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานพัฒนาภูมิภาคเอเชีย นำโดย Mr.Steven G.Olive ผู้อำนวยการศูนย์พร้อมคณะรวม 8 ท่าน ในการมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหักับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์กรหนึ่งในสามของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดัรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ