เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2567 11:44

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับนางสาวกมลรัตน์ ปัตถาสาย สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอน้ำยืน นายจุฬชาติ พลราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยมีวาระสำคัญเร่งด่วน ดังนี้ 4.1 พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 4/2567

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ