โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2567 11:26

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยท่านนายกชาตรี๊ ศรีวิชาฐา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมูบ้านและคณะครูในเขตพื้นที่ตำบลเก่าขาม ร่วมทำการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมประกอบแสงสีเสียง ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีร้อยโทประมง โม่งประณีต หัวหน้าชุดวิทยากรขุนศึก 62 กองทัพบกค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับจ่าสิบเอกวัฒนชัย อ่อนจิ๋ว และสิบเอกจักกราวุธ กมลเพชร เป็นวิทยากร

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ