ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 14:21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ